OFFLINE
Plase give us your email and we will contact you later!


Update

Hello! We are currently offline. We would love to help you choose the right camp session for your child or answer any questions you may have. Please enter your personal information by clicking on the Icon above
Send

Интерактивно обучение

Учебния процес

Какво прави Camp Golden Gate уникален в сравнение с други лагери в Европа?

Според Станфордския университет по медицина, "интерактивното обучение активно ангажира обучаващите се при усвояването на учебния материал. То внася динамика в класната стая, както за учениците, така и за преподавателите. Лекциите се превръщат в дискусии, а ученици и учители стават партньори по пътя към придобиване на знания."

Ние, от Camp Golden Gate, прилагаме именно този стил интерактивно обучение, а вниманието ни е насочено към предмети, които са актуални за света, в койтоживеем и за образованието, което искаме да получим. Много учебни заведения по целия свят използват интерактивното обучение, защото то дава резултати. И тъй като очевидно процесът на учене се променя непрекъснато, уроците също стават много по-интересни, динамични и достъпни за поколението, което расте в момента.

Camp Golden Gate кани преподаватели от цяла Европа, които да работят в сътрудничество с американските си колеги и да споделят своите знания, опит и методи на обучение. Работата в екип помага на учителите да се учат един от друг, което допълнително подобрява качеството на обучение в класната стая, а също обогатява и средата, като носи удовлетворение както на преподавателите, така и на нашите ученици.

big_group board_game

Ние от Camp Golden Gate вярваме, че:

Интерактивното обучение е по-практически насочен и по-реалистичен процес на предаване на информацията в специфична учебна и неучебна среда. Традиционният тип пасивно обучение разчита на слушането на лекцията на преподавателя от страна на обучавания или на механичното запаметяване на информация, цифри или уравнения. При интерактивното обучение, учениците са поканени да участват в разговор, чрез технически, ролеви, или групови упражнения в клас. Този подход е от решаващо значение, както отбелязва Ерик Мазур (професор в Харвардския университет по инженерни и приложни науки): "Именно активното обучение, а не пасивното, прави невъзможно „проспиването на учебния час." Когато една учебна среда се подхранва с участието на учениците, те се чувстват като част от решението. Те чувстват, че техният глас е важен и се чува, и което е по-важно – чувстват се ангажирани и значими.


pointing_finger

Освен че събужда интереса на учениците, които са отгледани в хипер-стимулираща среда, интерактивното обучение повишава уменията за критично мислене, които са от основно значение за развитието на аналитичното мислене. Дете, което може да изследва един отворен въпрос с въображение и логика, се учи как да взема решения, за разлика от онова дете, което просто механично повтаря запаметена информация. Този стил на обучение, също така, учи на сътруничество и успешна работа в екип. А това са важни умения, тъй като във все повече учебни заведения и работни места се набляга на работата в екип.

Според Карлтънския Колеж: "Превръщането на лекциите в интерактивни, чрез включване на методи като „мисли-свържи-сподели”, демонстрации и ролеви игри, може да постигне следното:

Да насърчи активното участие и отговорност.

green_hat

Да позволи на обучаваните да се упражняват в развиването на
умения за критично мислене.

drawing

Да позволи на преподавателите да оценяват колко добре се е справил класът през този ден.

world_map

Да помогне на учениците да запаметят и усвоят материала, представен по време на лекциите.

teacher

Интерактивните уроци са организирани на един прост принцип

Стилове на преподаване, които може да се различават един от друг по отношение на преподавателите и курсовете. Независимо от това, всеки интерактивен стил на обучение в Camp Golden Gate ще включва множество цели в рамките на една платформа. Интерактивните занимания са построени на един прост принцип: без практическо приложение, учениците често не успяват да вникнат в учебния материал. Интерактивните стилове на преподаване в Camp Golden Gate насърчават една атмосфера на внимание, участие и ангажиране. Ние правим обучението интересно, вълнуващо и забавно!

Вместо само отделни ученици да отговарят на въпроси, отправени към тях, интерактивните техники позволяват на всички ученици да участват, а с помощта на технологията, се постига и пълно ангажиране. Изследванията са показали, че този начин на ангажиране на вниманието води до по-задълбочено учене и по-трайно запаметяване.

Като част от Camp Golden Gate, учениците ще се запознаят с различни интерактивни стилове, като например:

В курса „Създай своя стартъп компания” инструкторът насърчава участниците да се обединят в групови сесии, които се фокусират върху една единствена тема. В рамките на групата, всеки ученик излага мислите и идеите си. Насърчават се дискусията и сътрудничеството във всяка една група, защото смятаме, че всеки може да научи нещо ново от знанията и опита на другите. Този интерактивен подход на обучение се нарича „Етап на жуженето( „buzz session)”

В курса по Ораторство, преподавателите използват стила: „процес на инцидента”. Този стил на преподаване включва формата „проучване на случая”, който обаче не е толкова труден, като обучението за пълно проучване на случая. Целта е учениците да се научат да разрешават реални проблеми, свързани с реални хора. На малки групи от ученици се дават подробности от действителни случки и им се поставя задачата да намерят практическо решение.

Американският лагерИновативни курсове
CHECK COURSES СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2022 Lalo Investments LTD, Всички права запазени