ONLINE


Update

Welcome to Camp Golden Gate! What brought you here to check us out?
Send

Иновативни курсове

За една, две или три седмици учениците ще се впуснат в едно вълнуващо учебно преживяване извън традиционните методи на преподаване. Вместо това, всеки участник ще бъде насърчен да използва инициативата си за решаване на проблеми и преодоляване на предизвикателствата чрез участието си както като лидер, така и като жизненоважен член на екипа. Учениците ще изберат един, два или три курса, които ги интересуват най-живо измежду следните предмети:

Въведение в бизнеса, Дебат, Уеб дизайн, Журналистика и творческо писане, Комуникации и поведение на културите, Актьорско майсторство, Околна среда и климатични промени, Изкуство, Урбанизъм и Въведение в психологията.

Учениците ще изучават по един курс на седмица, като прекарват по три часа на ден в класна стая с не повече от 25 деца.

Ние от Camp Golden Gate сме горди, че можем да предложим разнообразие, посредством преподаването на динамични и практически ориентирани курсове, които се фокусират върху Технологии, Здраве, Науки, Бизнес, Изкуство и Хуманитарни науки. Разнообразието на учебната програма има за цел да създаде такава учебна среда, която да позволи на учениците да развият много ценни умения и да разширят своя кръгозор.

Задължително е всеки ученик, който се интересува от следните курсове: Уеб дизайн и Урбанизъм, трябва да донесе преносим компютър или таблет, за да извлече максимална полза от курса. Освен това, поради сложността на тези курсове, тези класове няма да имат повече от 20 ученици на курс.

Всички курсове ще се водят на американски преподаватели, както и свободно говорещи английски език преподаватели. Много летни лагери рекламират курсовете си и обещават, че преподавателите ще бъдат хора, чийто майчин език е английският, но често, се оказва, че това съвсем не е така. Camp Golden Gate е напълно отаден на своите клиенти и винаги спазва своите обещания. Важно е да се подчертае, че курсовете няма да акцентират единствено и само върху изучаването на граматически правила, а фокусът ще е повече върху развиването на социални умения, изобретателност и стимулиране на ученика да използва иновативни подходи по време на своето обучение.

Дебат

Този курс ще запознае студентите с дебата, който е форма на публичен дискурс; това е формално директно устно състезание по аргументация между двама или повече хора по определено предложение в определено време. Учениците ще научат цялата структура на дебата и как да проведат успешен дебат. Те също така ще научат, че основните стилове на дебата се различават значително по отношение на техния формат, времетраене на изказванията, реда на изказванията и как се представят аргументите.


Защо трябва да изберете курса Дебат? Дебат предоставя опит, който допринася за когнитивните и представящите умения, които ще променят живота Ви. Освен това дебатиращите придобиват уникални образователни умения, тъй като те учат и усъвършенстват способности далеч отвъд това, което може да се научи във всяка друга обстановка. Най-малкото, дебатът помага на учениците да видят в действие силата на разгърнатите разумни обосновани аргументи и убедителни доказателства. Курсът им дава възможност да изяснят гледната си точка чрез използване на реторично красноречие. Той внушава на дебатиращите голямо усещане за увереност. Дебатът ги учи на уменията за проучване, организиране и представяне на информация по убедителен начин.

brushes

УЕБ ДИЗАЙН

В тази нова ера на технологиите, в която живеем, да знаем как да създаваме уеб сайт става все по-важно от всякога. Този курс е кратко въведение в изкуството на уеб дизайна. Този клас ще ви даде поглед към основните принципи на уеб дизайна.


По време на курса учениците се запознават с планирането и проектирането на ефективни уеб страници; разработка на уеб страници чрез написване на HTML и CSS код; подсилване на уеб страници с използване на техники за оформление на страници, форматиране на текст, графики, изображения и мултимедия; и създаване на функционален, многостраничен уебсайт. Учениците ще имат възможност в този курс да проучат и разберат някои от различните аспекти на уеб дизайна, включително оформление на уеб страници, изграждане на съдържание и графичен дизайн.

crafting

Въведение в Бизнеса

В този курс учениците се запознават с принципите на предприемачеството, като целта е да им се помогне да разберат процеса, който предприемачите използват, за да създадат стартъп компания.

Курсът обхваща широк кръг от теми: от разработването на идеи и идентифициране на подходящ пазар за продукта до бизнес операции, създаване на стартъп култура и разработка на софтуер. Също така всеки ученик има възможност да разработи една идея, от замисъла до осъществяването ѝ, която да премине през ранните етапи на бурно израстване, включващо полагането на стабилна бизнес основа, привличане на клиенти и генериране на приходи. Участниците ще научат, че предприемаческият дух може да бъде придобит от всеки, независимо дали той/тя иска да изгради една компания от нулата или да се присъедини към голяма организация. След завършване на курса, учениците ще придобият следните познания: какво е предприемач, какви са характеристиките и философията на стартъп компанията, плюсовете и минусите на това да управляваш стартъп компания, как се дефинира "бизнес модел", изграждане на прототипи за бизнес развитие , създаване на продукти и много други.

start_up

ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА

Психологията е наука, изучаваща ума и поведението. Психологията е многостранна дисциплина и включва много сфери на познание като човешкото развитие, спорта, здравето, клиничното и социалното поведение и когнитивните процеси.


Имали ли сте някога физическа реакция на емоционална ситуация? Потене, треперене или стомашен дискомфорт преди голям изпит, игра, презентация или представление? Някога усещали ли сте, че се говори за Вас, когато влезе в стаята, дори и без да чуете нещо? Пренасяла ли Ви е някаква миризма или песен някога в силен спомен? Всички тези ситуации имат много общо с мозъчната химия и илюстрират вътрешната връзка между ума и тялото. Въпреки че не винаги можем да контролираме нашите чувства и поведения, ние можем да ги разберем и да ги управляваме с помощта на психологични и невробиологични средства.


Всички се учим различно, реагираме различно и обработваме информацията по различен начин, но има теории, които понякога доказват, че сме по-предсказуеми, отколкото осъзнаваме. Защо има зло в света? Има психолози, които имат теории, които могат да обяснят и това. Целта на този курс е да изследвате различни аспекти на психологията, които можете да използвате като инструменти, за да разберете себе си и другите и да подобрите и изградите "Устойчива Личност", която ще ви помогне в живота.


digital_marketing

Журналистика и творческо писане

Този курс акцентира върху подобряването на уменията за изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса на писане, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки художествени творби от различни автори. Курсът също така ще запознае учениците с очарователния свят на печатните и онлайн медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип.

journalism

ОКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Този курс ще се фокусира върху разбирането на основните принципи на средата, в която живеем. Околната среда е всичко, което е около нас. Това може да са живи или неживи неща. Тя включва физически, химически и други природни сили. Живите неща живеят в собствена среда. Те непрекъснато взаимодействат с нея и се адаптират към нейните условия. В околната среда има различни взаимодействия между животни, растения, почва, вода и други живи и неживи същества. Основни теми на дискусия в този курс са: храна, енергия, човешко население, биоразнообразие и глобалните промени. Най-важното е, че този курс ще разгледа подробно за изменението на климата. Какво е? И защо е много важно за нашето съществуване? Климатичните промени са настоящето бързо затопляне на климата на Земята, причинено от човешката дейност. Оставено така, представлява безпрецедентна заплаха за човешката цивилизация и екосистемите на тази планета.

creative_writing

Комуникация и поведение на различните култури

Този курс е предназначен да осигури на учениците теоритични и практични познания в областта на комуникацията и нейната голяма роля в човешките взаимоотношения като цяло. Учениците ще се запознаят с модели, дефиниции и прваилни подходи при говоренето пред публика.

Съдържанието на курса ще бъде насочено към възприятието, ораторско самоусъвършенстване, вербална и невербална комуникация и други. Също така, учениците ще придобият представа как културната среда влияе върху нас, нашето общуване, възприятията ни и нашият мироглед. Учениците ще развият своята когнитивна и емоционална културна интелигентност, чрез различни ролеви игри и казуси. Те ще придобия умения да се разбират в пъти по-добре с хора от други народности.

creative_writing

УРБАНИЗЪМ

Урбанизмът е изследването на характерните начини за взаимодействие на жителите на градовете (градските райони) с изградената среда. Той е пряк компонент на дисциплините като градското планиране (физическия дизайн и управлението на градските структури) и градската социология (изучаването на градския живот и култура). Но това е и интерактивен процес в дългосрочен план, където ние формираме нашите градове и нашите градове формират нас. Този курс ще послужи като въведение и преглед на основните принципи, дисциплинарни теми и учения, свързани с идеята за урбанизъм.

В този курс ще разгледаме идеята, че урбанизмът обикновено се определя като познание за градовете, но различни области се съсредоточават върху различни аспекти. В градоустройството и архитектурата градската форма и структура са фокусът. В социологията урбанизмът може да се разгледа повече като социално взаимодействие и общност в контекста на градовете. Историците могат да се интересуват особено от историческите модели на градското развитие и промяна. Това, което е общо между всички тях, е изучаване на създаденото човешко местообитание и проблемите - и потенциалните решения - вдъхновени от това местообитание.

urbanism

Изкуство

Този курс има за цел да въведе в изкуството чрез мултимедийно преживяване. Учениците ще изучават и прилагат елементите и принципите на дизайна, за да създадат творчески художествени проекти, които отразяват разбирането им за тези концепции. Освен това този курс е въведение към елементите на изкуството: форма,, линия, цвят, стойност, пространство и текстура. В допълнение, учениците ще придобият знания за историята на изкуството. Възможността да обсъждате произведения на изкуството по образован начин също ще бъде преподавана в рамките на този курс. След завършването на този курс, учениците ще могат ръчно да създават проекти, за да разберат сетивните, формиращи, технически и изразителни качества на изкуството. И също така ще могат да идентифицират процеса, техниките и инструментите, необходими за сътворяване на визуално изкуство.

art
drama drama_2

Актьорско Майсторство

Целта на този курс е да развива и съчетава модернистични елементи от театралното изкуство в една крайна продукция, като за това използва различни средства, техники и похвати. Някои от основните понятия, които ще бъдат изучавани без ограничения са: сценична игра и изграждане на образ, импровизиране, театрална терминология, движение, вокално представяне, прослушване и кастинг. Уменията с които ще могат да се похвалят учениците след завършването на този курс са: да се демонстрира употребата на съвременни актьорски техники, импровизацията, отразяването на вътрешни и външни качества на даден герой, чрез анализиране и вникването в културните и исторически влияния върху драматичните стилове, посредством вокални, класически и съвременни техники, с цел да се обрисуват физическите, емоционалните и социалните измерения на герои от различни жанрове и среди. Учениците ще разберат как актьори, режисьори и дизайнери създават и усъвършенстват диалога и сценичните ремарки, които предават намеренията на драматурга, както и много други неща.


Интерактивно обучениеЗанимания и екскурзии
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС APPLY NOW

CAMP GOLDEN GATE

Авторско право © 2016-2018 Lalo Investments LTD, Всички права запазени